Prywatność

Zasady ochrony danych osobowych 

I.

Postanowienia podstawowe

 1. Operatorzy danych osobowych zgodnie z § 5 lit. o) ustawy nr. 18/2018 Z.z. SR o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (dalej „Ustawa”) to RHG s.r.o. ID 47625741 z siedzibą pod adresem Cesta Mládeže 44, 901 01 Malacky (zwany dalej „operatorem”).
 2. Dane kontaktowe operatora to

adres: Cesta Mládeže 44, 901 01  Malacky, Slowacja

email: info@pipper.pl

telefon: 0911 123 362

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub kilka szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
 2. Administrator nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

 

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Operator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które Operator pozyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
 2. Operator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy. 

 

 

 

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
 • wykonanie umowy pomiędzy Państwem a operatorem zgodnie z § 13 ust. 1 litera b) ustawy,
 • prawnie uzasadniony interes operatora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania ogłoszeń handlowych i newsletterów) zgodnie z § 13 ust. 1 litera f) ustawy,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania ogłoszeń biznesowych i biuletynów) zgodnie z § 13 ust. 1 litera a) Ustawy w przypadku braku zamówienia towarów lub usług. 
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 • przetwarzanie Twojego zamówienia oraz korzystanie z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a operatorem; dane osobowe są wymagane do realizacji zamówienia, co jest niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe do zawarcia umowy lub jej realizacji przez operatora,
 • wysyłanie ogłoszeń biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych. 
 1. Operator nie podejmuje automatycznych indywidualnych decyzji zgodnie z § 28 ustawy. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.
 2. Zadowolenie z zakupów określamy za pomocą ankiet e-mailowych w ramach programu Customer Verified, w który zaangażowany jest nasz sklep internetowy. Wysyłamy je do Ciebie za każdym razem, gdy kupujesz u nas, chyba że zgodnie z § § 62 ustawy nr. nie. 351/2011 Dz. o komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami, nie odmówisz przesyłania poczty elektronicznej w celach marketingu bezpośredniego. Przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania ankiet w ramach programu Customer Verified na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie Twojego zadowolenia z dokonanych u nas zakupów. Do przesyłania ankiet, oceny Państwa opinii oraz analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z pośrednika w przetwarzaniu, którym jest operator portalu Heureka.sk. W tym celu możemy przekazywać informacje o zakupionych towarach oraz Państwa adres e-mail. Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnej osobie trzeciej do jej własnych celów podczas wysyłania kwestionariuszy e-mail. Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się wysyłaniu zweryfikowanych przez klienta kwestionariuszy e-mail, odrzucając dodatkowe kwestionariusze za pomocą linku w kwestionariuszu e-mail. W przypadku sprzeciwu nie prześlemy dalej ankiety. 

 

IV.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Operator przechowuje dane osobowe 
 • przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a operatorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego). 
 • do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. 
 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe. 

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne 
 • Uczestnictwo w dostawie towarów/usług/realizacji płatności na podstawie umowy, 
 • świadczenie usług prowadzenia sklepu internetowego (Shoptet) oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczenie usług marketingowych.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych. 

 

 

 

VI.

Twoje prawa

 1. Na warunkach określonych w ustawie masz 
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 Ustawy, 
 • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 22 ustawy lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 24 ustawy, 
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z § 23 Ustawy, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z § 27 Ustawy, 
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z § 26 Ustawy, 
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail operatora, o którym mowa w art. I z tych warunków. 
 1. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

 

VII.

Zasady bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Operator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
 3. Operator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 

VIII.

Postanowienia końcowe

 1. Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację.
 2. Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 3. Operator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Opublikuje nową wersję regulaminu na swojej stronie internetowej i jednocześnie prześle nową wersję regulaminu na podany operatorowi adres e-mail.

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie 10.01.2022.

 

 

 

Pipper-pl